Sign In
Ngày 01/6/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông tri số 06-TT/TU yêu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tư pháp thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 04/4/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược xây dựng và hoàn th...
Được sự nhất trí của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp của Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, ngày 15/4, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp của Tỉnh ủy (Ban Nội chính Tỉnh ủy) và Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp l...
Sáng 9/12, Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường vừa chủ trì phiên họp thường kỳ quý III Hội đồng Khoa học Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2012 – 2016 để kiện toàn nhân sự Hội đồng Khoa học và cho ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 ...