Sign In
Việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng là hoạt động tố tụng có ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả và thời hạn tố tụng giải quyết vụ việc dân sự. Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, trong trường hợp không thể cấp, tống đạt, thông báo trực tiếp văn bản tố tụng cho cá nhân, cho cơ quan, t...