Sign In

Số ký hiệu:04/2020/HS-ST

Tên bản án: Mua bán trái phép chất ma túy”. - phạm tội mua bán trái phép chất ma túy (điều 251 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)

Phân loại: Bản án

Ngày ban hành: 1/31/2020 5:00:00 PM

Thông tin vụ việc: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tòa án:

Hội đồng xét xử:

Loại án:

Quan hệ pháp luật: