Sign In

Số ký hiệu:27/2020/HS-PT

Tên bản án: Tội trộm cắp tài sản - phạm tội trộm cắp tài sản (điều 173 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)

Phân loại: Bản án

Ngày ban hành: 2/20/2020 5:00:00 PM

Thông tin vụ việc: Tội trộm cắp tài sản

Tòa án:

Hội đồng xét xử:

Loại án:

Quan hệ pháp luật: