Sign In

Số ký hiệu:84/2019/HSST

Tên bản án: Mua bán trái phép chất ma túy - phạm tội mua bán trái phép chất ma túy (điều 251 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)

Phân loại: Bản án

Ngày ban hành: 2/12/2020 5:00:00 PM

Thông tin vụ việc: Mua bán trái phép chất ma túy - phạm tội mua bán trái phép chất ma túy (điều 251 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)

Tòa án:

Hội đồng xét xử:

Loại án:

Quan hệ pháp luật: