Thông tin chung

 

LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
08554806
Lịch xét xử
Tìm Kiếm
*** Lịch : Sáng 30/05/2017 * Thẩm phán : Trần Thị Lệ Uyên
  * Nguyên đơn : Nguyễn Văn Tiếc * Bị Đơn : UBND quận Thủ Đức
  * Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi đất

*** Lịch : Sáng 30/05/2017 * Thẩm phán : Hà Thanh Thủy
  * Nguyên đơn : CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG XANH * Bị Đơn : Nguyễn Ngọc Dân
  * Việc kiện : Tranh chấp thành viên công ty

*** Lịch : Saùng 30/05/2017 * Thẩm phán : Trònh Ñaéc Phuù
  * Nguyên đơn : Nguyeãn Thò Thu Yeân * Bị Đơn : Traàn Thò Gaùi
  * Việc kiện : Tranh chaáp hôïp ñoàng mua baùn nhaø

*** Lịch : Saùng 30/05/2017 * Thẩm phán : Traàn Myõ Cuùc
  * Nguyên đơn : Ñoã Thò Haûi * Bị Đơn : UÛy ban nhaân daân huyeän Caàn Giôø, Thaønh phoá Hoà Chí Minh
  * Việc kiện : Khieáu kieän haønh vi haønh chính veà vieäc khoâng caáp giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát

*** Lịch : Saùng 30/05/2017 * Thẩm phán : Traàn Myõ Cuùc
  * Nguyên đơn : Traàn Thò Nhò * Bị Đơn : UÛy ban nhaân daân huyeän Caàn Giôø
  * Việc kiện : Khieáu kieän quyeát ñònh haønh chính trong lónh vöïc quaûn lyù ñaát ñai

*** Lịch : Saùng 30/05/2017 * Thẩm phán : Buøi Thò Kim Dung
  * Nguyên đơn : Huyønh Thò Höông * Bị Đơn : Huyønh höõu Phöôùc
  * Việc kiện : Tranh chaáp chia thöøa keá

*** Lịch : Saùng 30/05/2017 * Thẩm phán : Phan Nhöït Bình
  * Nguyên đơn : Liu Xinsheng * Bị Đơn : Quaùch Thò Nhò
  * Việc kiện : Tranh chaáp ñoøi taøi saûn

*** Lịch : Saùng 30/05/2017 * Thẩm phán : Nguyeãn Vaên Xuaân
  * Nguyên đơn : Trònh Nguyeãn Vöông Bình * Bị Đơn : Vaên phoøng ñaïi dieän thöôøng truù Petrosin Corporation Pte.Ltd taïi TP. HCM
  * Việc kiện : Tranh chaáp ñoøi tieàn löông vaø boài thöôøng thieät haïi

*** Lịch : Saùng 30/05/2017 * Thẩm phán : Nguyeãn Trung Ngoân
  * Vụ án : Ñinh Xuaân Thuïy & ñoàng phaïm
   "Taøng tröõ, vaän chuyeån, mua baùn traùi pheùp hoaëc chieám ñoaït chaát ma tuùy"

*** Lịch : Saùng 30/05/2017 * Thẩm phán : Nguyeãn Leâ Thieân Höông
  * Vụ án : Döông Ñöùc Vinh & ñoàng phaïm
   "Gieát ngöôøi"

*** Lịch : Saùng 30/05/2017 * Thẩm phán : Traàn Minh Chaâu
  * Vụ án : Nguyeãn Ngoïc Sôn
   "Gieát ngöôøi"

*** Lịch : Saùng 30/05/2017 * Thẩm phán : Vuõ Hoaøi Nam
  * Vụ án : Traàn Thò Thu Thuûy
   "Taøng tröõ, vaän chuyeån, mua baùn traùi pheùp hoaëc chieám ñoaït chaát ma tuùy"

*** Lịch : Saùng 30/05/2017 * Thẩm phán : Nguyeãn Vaên Haø
  * Vụ án : Nguyeãn Thò Thuøy
   "Gieát ngöôøi"

*** Lịch : Chiều 30/05/2017 * Thẩm phán : Phan Tô Ngọc
  * Nguyên đơn : Nguyễn Văn Gòn * Bị Đơn : Nguyễn Trung Tính
  * Việc kiện : Đòi tài sản là di sản do người chết để lại và Tranh chấp quyền sở hữu tài sản

*** Lịch : Chiều 30/05/2017 * Thẩm phán : Đỗ Đức Vân Hồng
  * Nguyên đơn : Hour Chamroen * Bị Đơn : Giang Quốc Huê
  * Việc kiện : Tranh chấp hợp đồng đặt cọc

*** Lịch : Chieàu 30/05/2017 * Thẩm phán : Phan Toâ Ngoïc
  * Nguyên đơn : Nguyeãn Thò Lyù * Bị Đơn : Voõ Só Lieâm
  * Việc kiện : Tranh chaáp quyeàn sôû höõu taøi saûn

*** Lịch : Chieàu 30/05/2017 * Thẩm phán : Nguyeãn Taán Luaän
  * Nguyên đơn : Trònh Ngoïc AÅn * Bị Đơn : Leâ Thò Quaù - Nguyeãn Thò Nhieàu
  * Việc kiện : Tranh chaáp QSD ñaát

*** Lịch : Chieàu 30/05/2017 * Thẩm phán : Traàn Thò Leä Uyeân
  * Nguyên đơn : Traàn Ngoïc Thuùy * Bị Đơn : Traàn Thuùy Nga
  * Việc kiện : Tranh chaáp veà thöøa keá taøi saûn

*** Lịch : Chieàu 30/05/2017 * Thẩm phán : Nguyeãn Thò Cuùc
  * Nguyên đơn : Nguyeãn Vónh Taán * Bị Đơn : UBND Quaän 4
  * Việc kiện : Khieáu kieän quyeát ñònh haønh chính veà quaûn lyù ñaát

*** Lịch : Chieàu 30/05/2017 * Thẩm phán : Ñaëng Maïnh Ñoan Trang
  * Nguyên đơn : Nguyeãn Thò Thaûo * Bị Đơn : UBND quaän Taân Bình
  * Việc kiện : Khieáu kieän quyeát ñònh haønh chính (trong lónh vöïc ñaát ñai)

thông báo
  Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh quyết định thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết đối với: Ông Nguyễn Ngọc Hưng, sinh năm 1942.
  Tòa án nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, quyết định thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết đối với: Ông Đặng Phú Minh, sinh năm 1942.
video clip

The player will show in this paragraph

  

Hình ảnh hoạt động