Thông tin chung

 

LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
14097343
Kết quả giải quyết đơn
Tìm Kiếm
*** Giải quyết đơn : Trả lại đơn
* Số biên nhận : 454 ( 26/03/2018 )
* Việc kiện : Đòi bồi thường theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 455 ( 26/03/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp hợp đồng góp vốn

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 456 ( 26/03/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp hợp đồng góp vốn

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 460 ( 26/03/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp về trách nhiệm dân sự của người quản lý công ty

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 462 ( 26/03/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp quyền sử dụng đất

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 464 ( 26/03/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp ly hôn

*** Giải quyết đơn : Trả lại đơn
* Số biên nhận : 472 ( 27/03/2018 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 473 ( 27/03/2018 )
* Việc kiện : Ly hôn

*** Giải quyết đơn : Trả lại đơn
* Số biên nhận : 477 ( 28/03/2018 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 478 ( 28/03/2018 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 486 ( 28/03/2018 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 487 ( 28/03/2018 )
* Việc kiện : Yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án nước ngoài tại Việt Nam

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 488 ( 28/03/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp hủy giao dịch liên quan đến tài sản thi hành án

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 489 ( 28/03/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp quyền sử dụng đất

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 490 ( 28/03/2018 )
* Việc kiện : Ly hôn

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 491 ( 28/03/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp hợp đồng dịch vụ

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 492 ( 29/03/2018 )
* Việc kiện : Ly hôn

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 493 ( 29/03/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp về thừa kế

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 494 ( 29/03/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp quyền sử dụng đất

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 495 ( 29/03/2018 )
* Việc kiện : Trnah chấp giữa công ty với người quản lý công ty

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 496 ( 29/03/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp bồi thường thiệt hại

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 499 ( 30/03/2018 )
* Việc kiện : Ly hôn

*** Giải quyết đơn : Trả lại đơn
* Số biên nhận : 500 ( 30/03/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp hợp đồng lao động

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 501 ( 30/03/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp quyền sử dụng đất

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 508 ( 02/04/2018 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 511 ( 02/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp giữa công ty và thành viên công ty

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 513 ( 02/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp quyền sử dụng đất

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 514 ( 02/04/2018 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 517 ( 02/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp ly hôn

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 521 ( 03/04/2018 )
* Việc kiện : Yêu cầu tuyên bố mở thủ tục phá sản

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 523 ( 04/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp thừa kế

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 527 ( 04/04/2018 )
* Việc kiện : Ly hôn

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 528 ( 04/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp về thừa kế

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 529 ( 04/04/2018 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 531 ( 04/04/2018 )
* Việc kiện : Ly hôn

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 535 ( 05/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp đòi lại tài sản

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 536 ( 05/04/2018 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 539 ( 05/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp về hợp đồng dịch vụ

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 540 ( 05/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp đòi nhà cho ở nhờ

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 542 ( 05/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp quyền sở hữu tài sản

*** Giải quyết đơn : Chuyển đơn
* Số biên nhận : 543 ( 05/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp hợp đồng mua bán

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 547 ( 05/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 548 ( 05/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp hợp đồng tặng cho, hợp đồng ủy quyền

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 549 ( 05/04/2018 )
* Việc kiện : Yêu cầu hủy quyết định tuyên bố một người là đã chết

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 550 ( 05/04/2018 )
* Việc kiện : Ly hôn

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 551 ( 05/04/2018 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 552 ( 05/04/2018 )
* Việc kiện : Khiếu kiện hành vi hành chính

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 553 ( 05/04/2018 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

*** Giải quyết đơn : Trả lại đơn
* Số biên nhận : 555 ( 05/04/2018 )
* Việc kiện : Khiếu kiện hành vi làm trái quyết định giám đốc thẩm

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 556 ( 05/04/2018 )
* Việc kiện : Ly hôn

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 559 ( 06/04/2018 )
* Việc kiện : Ly hôn

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 560 ( 06/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp quyền sở hữu tài sản

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 563 ( 06/04/2018 )
* Việc kiện : Ly hôn

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 565 ( 09/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp thừa kế

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 568 ( 09/04/2018 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 570 ( 10/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp thành viên công ty

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 571 ( 10/04/2018 )
* Việc kiện : Ly hôn

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 572 ( 10/04/2018 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 574 ( 10/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp quyền sử dụng đất

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 576 ( 10/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp quyền sử dụng đất

*** Giải quyết đơn : Trả lại đơn
* Số biên nhận : 577 ( 10/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp quyền sử dụng đất

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 578 ( 11/04/2018 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 579 ( 11/04/2018 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 580 ( 11/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 584 ( 11/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng vốn

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 587 ( 11/04/2018 )
* Việc kiện : Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 590 ( 11/04/2018 )
* Việc kiện : Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 595 ( 12/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp về thừa kế tài sản

*** Giải quyết đơn : Chuyển đơn
* Số biên nhận : 597 ( 13/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp quyền sử dụng đất

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 598 ( 16/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp về thừa kế tài sản

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 599 ( 16/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp về thừa kế tài sản

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 600 ( 16/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp về tài sản chung

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 601 ( 16/04/2018 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 603 ( 16/04/2018 )
* Việc kiện : Yêu cầu mở thủ tục phá sản

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 605 ( 16/04/2018 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 607 ( 17/04/2018 )
* Việc kiện : Yêu cầu tuyên bố một người là đã chế

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 608 ( 17/04/2018 )
* Việc kiện : Yêu cầu đòi bồi thường do xâm phạm danh dự, nhân phẩm

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 611 ( 17/04/2018 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 612 ( 17/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp hợp đồng đặt cọc

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 613 ( 17/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp về tài sản chung

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 614 ( 17/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp về thừa kế

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 615 ( 17/04/2018 )
* Việc kiện : Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 616 ( 17/04/2018 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 617 ( 17/04/2018 )
* Việc kiện : Ly hôn

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 619 ( 17/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp về thừa kế

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 621 ( 17/04/2018 )
* Việc kiện : Yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 623 ( 17/04/2018 )
* Việc kiện : Ly hôn

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 627 ( 18/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp hơp đồng vay tài sản

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 628 ( 18/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp về thừa kế tài sản

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 629 ( 18/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp về thừa kế tài sản

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 633 ( 18/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp về quyền sử dụng đất

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 634 ( 18/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp về quyền sử dụng đất

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 635 ( 18/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp quyền sử dụng đất

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 641 ( 19/04/2018 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 643 ( 19/04/2018 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 644 ( 19/04/2018 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 646 ( 19/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp ly hôn

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 647 ( 19/04/2018 )
* Việc kiện : Tuyên bố một người là đã chết

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 649 ( 19/04/2018 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 652 ( 19/04/2018 )
* Việc kiện : Ly hôn

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 655 ( 20/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp hợp đồng góp vốn

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 656 ( 20/04/2018 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 657 ( 20/04/2018 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính về đất đai

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 658 ( 20/04/2018 )
* Việc kiện : Ly hôn

*** Giải quyết đơn : Thông báo tạm ứng án phí
* Số biên nhận : 659 ( 20/04/2018 )
* Việc kiện : Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 660 ( 20/04/2018 )
* Việc kiện : Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 661 ( 20/04/2018 )
* Việc kiện : Ly hôn

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 664 ( 20/04/2018 )
* Việc kiện : Ly hôn

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 665 ( 20/04/2018 )
* Việc kiện : Ly hôn

*** Giải quyết đơn : Đề xuất thụ lý
* Số biên nhận : 666 ( 20/04/2018 )
* Việc kiện : Ly hôn

*** Giải quyết đơn : Bổ sung hồ sơ
* Số biên nhận : 667 ( 20/04/2018 )
* Việc kiện : Ly hôn

thông báo
  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 1 TP.HCM QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ CHẾT ĐỐI VỚI ÔNG DƯƠNG HOÀNG DIỆU, SINH NĂM 1963
  TÒA ÁN NHÂN DÂN TP.HCM QUYẾT ĐỊNH TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT ĐỐI VỚI BÀ TRẦN THỊ NGA, SINH NĂM 1956
video clip

The player will show in this paragraph

  

Hình ảnh hoạt động